Business is the art of handmade solutions

Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise

1. Spotkanie Oslo (07-12-2022)

7 grudnia 2022 podczas roboczej wizyty w Oslo doszło do spotkania z potencjalnym kontrahentem Rolfem Helbergiem jr., współwłaścicielem firmy Hero Bygg. Organizatorem spotkania był partner naszego projektu, firma Perfect Connection reprezentowana przez założycielkę Panią: Ewę Danelę Burdon, która równocześnie pełni funkcję szefowej Norwesko Polskiej Izby Gospodarczej.
Omówiono perspektywy współpracy, w tym przetestowania i wprowadzenia na rynek norweski nowego produktu (ekologicznej podłogi wyprodukowanej z odpadów produkcyjnych) mającego powstać w wyniku realizacji projektu firmy Domel.Meeting in Oslo (07.12.2022)
On December 7th, 20220., during a working visit to Oslo, a meeting was arranged with potential business partner Rolf Helberg jr., co-owner of the enterprise Hero Bygg. The meeting was arranged by our project’s partner, the company Perfect Connection represented by its owner, Mrs Ewa Danela Burdon, who is also chairman of the Norwegian-Polish Chamber of Commerce.
Perspectives of cooperation were discussed, including testing and introduction onto the Norwegian market of a new product (ecological flooring manufactured from production waste) that is to be developed as a result of the execution of the project by Domel.

Mobirise
Mobirise
Mobirise

2. Spotkanie Oslo (08-12-2022)

W budynku Ambasady RP w Oslo miało miejsce spotkanie członków Norwesko Polskiej Izby Gospodarczej. Organizatorem spotkania była Ambasada oraz Norwesko Polska Izba Gospodarcza z panią Ewą Danelą Burdon na czele. Ciepłe przyjęcie przez Panią Ambasador Iwonę Woicką-Żuławską oraz kierownika Wydziału Polityczno-Ekonomicznego panią Magdalenę Modrzyńską a także pozostałego zespołu Ambasady, sprzyjało nawiązaniu kolejnych, licznych kontaktów oraz wymianie informacji na temat zasad funkcjonowania naszej branży na rynku norweskim. Spotkanie pozwoliło też w zdobyciu wiedzy w rozpoznaniu możliwości nawiązania długofalowej przyszłej współpracy z innymi kontrahentami na terenie Norwegii.


Meeting in Oslo (08.12.2022)
The building of the Polish embassy in Oslo, Norwasy, was a meeting of the members of the Norwegian-Polish Chamber of Commerce. The meeting was arranged by the embassy and by the NPCC headed by Mr Ewa Danela Burdon. The warm welcome by Polish Ambassador Mrs Iwona Woicka-Żuławska and the head of the Department of Policy and Economics Mrs Magdalena Modrzyńska, as well as the remainder of the Embassy team, facilitated further networking as well as the exchange of information on the modalities of operation of our industry on the Norwegian Market. The meeting also allowed for gathering of knowledge in terms of feeling out possibilities of future long-term cooperation with other business partners in Norway.

Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise

3. Konferencja Otwarcia Kępno (09.01.2023)

W dniu 9 stycznia 2023 Domel Meble Podłogi Sp. z o.o. Sp. k. zorganizował i przeprowadził konferencję otwarcia, informującą o procesie realizacji i wdrażania projektu pt. “Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań przyjaznych środowisku w produkcji podłóg drewnianych w spółce DOMEL MEBLE PODŁOGI celem podniesienia konkurencyjności.” Zaproszonych uczestników i gości przywitał i zaprezentował Prezes Zarządu Domel Meble Podłogi Sp. z o.o. Sp. k.
W konferencji wzięli udział: Zarząd Domel Meble Podłogi Sp. z o.o. Sp. k. , Przyszli i obecni kontrahenci , Przedstawiciele lokalnych przedsiębiorców , Przedstawiciele władz lokalnych , Partner z Norwegii a także przedstawiciele Posłów: do Europarlamentu oraz na Sejm RP.
Prezentację prowadzili Prezes Zarządu oraz Dyrektor Domelu. Zaprezentowane zostały cele programu oraz projektu. W tym podkreślono, że projekt przyczyni się do wzmocnienia współpracy bilateralnej pomiędzy Polską a Norwegią dzięki współpracy z partnerem norweskim (firma Perfect Conection), który zrealizuje usługi optymalizacji produktu i świadczyć będzie usługi doradcze w zakresie nawiązywania relacji z międzynarodowymi partnerami biznesowymi, w tym, firmami norweskimi). Ponadto projekt pozwoli na pozyskanie nowych kontrahentów z Norwegii.
Swój głos podczas konferencji zabrali również: Partner z Norwegii (firma Perfect Connection), Pani Dyrektor biura poselskiego Europosłanki do Parlamentu Europejskiego, Pani Dyrektor biura poselskiego Posła do Sejmu RP, Pan Starosta Powiatu Kępińskiego.
Harmonogram inwestycji zakłada zakończenie projektu do końca pierwszego kwartału 2024r.


Opening conference, Kępno, Poland (09.01.2023)

On January 9th, 2023., the compay Domel Meble Podłogi Sp. z o. o. sp. k. organised and held an opening conference, informing about the process of execution and implementation of the project entitled ‘Implementation of environmentally-friendly, innovative solutions in the production of wooden flooring at the company DOMEL MEBLE PODŁOGI for the purpose of improvement of competitiveness.’ The invited participants and guests were welcomed and presented by the Chairman of the Board of Domel Meble Podłogi Sp. z o. o. Sp. k.

The conference saw the participation of: the Board of Domel Meble Podłogi Sp. z o. o. Sp. k., future and present business partners, representatives of local businesses, representatives of local authorities, the Norwegian partner as well as representatives of European Parliament and Polish Parliament MPs.

The presentation was conducted by the Chairman of the Board and General Manager of Domel. The objectives of the programme and of the project were presented. It was stressed, among others, that the project will contribute to the tightening of bilateral cooperation between Poland and Norway thanks to the cooperation with the Norwegian Partner (the company Perfect Connection), which provides project optimisation services and shall provide advisory services in terms of networking with international business partners, including Norwegian companies. In addition, the project shall enable the acquisition of new partners from Norway.

The following also spoke during the conference: The Norwegian Partner (the company Perfect Connection), the general manager of the office of an European Parliament MP, the general manager of a Polish Parliament MP, the manager of the county of Kępno.

The investment schedule assumes the project shall be completed until the end of the first quarter of 2023.

Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise

4. Spotkanie robocze i rozmowy handlowe (03.02.2023)

W dniu 03 luty 2023 z uwagi na dobra komunikację w połączeniu lotniczym na Krakowskim lotnisku doszło do roboczego spotkania i rozmów handlowych zainicjowanych przez Domel.
W spotkaniu uczestniczyli ze strony Domel – Członek Zarządu Zbigniew Dobień oraz Dyrektor Adam Badowski.
Natomiast stronę Norweską reprezentowali: Pani Ewa Danela Burdon z firmy Perfect Connection (partner z Norwegii). Oraz Pan Rolf Helberg jr. współwłaściciel firmy Hero Bygg (przyszły kontrahent z Norwegii).
Celem rozmów było pogłębienie możliwości i warunków wprowadzenia na rynek Norweski nowego produktu mającego powstać w wyniku realizacji projektu jak i będących już w stałej ofercie produktów Spółki Domel.


Working meeting and trade discussions (03.02.2023)

On February 3rd, 2023, due to a good air connection at the Kraków airport, a working meeting and trade discussions were conducted following instigation by Domel.

The meeting saw the participation of Domel representatives – Board Member Zbigniew Dobień and General Manager Adam Badowski.

The Norwegian side was represented by Mrs Ewa Danela Burdon from the company Perfect Connection (Norwegian Partner) and Mr Rolf Helberg jr, co-owner of Hero Bygg (future Norwegian business partner).

The objective of the discussions was an expansion of the possibilities and conditions of introduction to the Norwegian market of the new product that is to be developed as a result of the project, as well as of products already offered by the company Domel.

5. Zakończenie prac i podpisanie protokołu odbioru dotyczącego wymiany lamp na energooszczędne (12.05.2023)

W dniu 12 maja 2023 pomiędzy DOMEL MEBLE PODŁOGI (zamawiający) a firmą ELEKTROBUD (wykonawca) doszło do podpisania Protokołu Odbioru Robót dotyczących etapu projektu pod nazwą „Zakup i wymiana lamp zewnętrznych i wewnętrznych na energooszczędne – 1 komplet”. Prace zostały wykonane solidnie bez usterek a lampy zostały przekazane do użytkowania. Poniżej kilka zdjęć z realizacji w/w zadania.


Conclusion of work and signing of the acceptance protocol concerning the replacement of lamps with energy-efficient units (12.05.2023)

On May 12th, 2023, DOMEL MEBLE PODŁOGI (Ordering Party) and the company ELEKTROBUD (Contractor) signed a Works Acceptance Protocol concerning the stage of the project entitled ‘Purchase and replacement of external and internal lighting with energy-efficient units – one set’. The works were carried out reliably, without flaws, and the lamps were transferred into use. Below are some photographs from the execution of the above-indicated task.

Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise

6. Zakończenie prac, podpisanie protokołu odbioru oraz odbiór hali namiotowej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (22.06.2023)

W dniu 23 maja 2023 pomiędzy DOMEL MEBLE PODŁOGI (zamawiający) a firmą PROTAN ELMARK Sp. z o.o. (wykonawca) doszło do podpisania Protokołu Odbioru Obiektu dotyczącego etapu projektu pod nazwą „Hala Namiotowa” polegająca na kompleksowym wybudowaniu hali namiotowej. Następnie gotowość do odbioru w/w obiektu została zgłoszona do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kępnie, który z dniem 22 czerwca 2023 wydał Zaświadczenie zezwalające na jego użytkowanie. Poniżej kilka zdjęć z realizacji w/w zadania.


Conclusion of the works, signing of the acceptance protocol and acceptance of the tent hall by the County Construction Oversight Inspectorate (22.06.2023).

On May 23rd, 2023., DOMEL MEBLE PODŁOGI (Ordering Party) and the company PROTAN ELMARK sp. z o. o. (Contractor) signed the Site Acceptance Protocol concerning the project stage entitled ‘Tent Hall’, entailing the comprehensive erection of a tent hall. Subsequently, the readiness for acceptance was submitted to the County Construction Oversight Inspectorate in Kępno, which, on June 22nd, 2023., issued a certificate permitting its use. Below are some photographs from the execution of the above-indicated task.

Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise Website Builder

7. Zakończenie prac i podpisanie protokołu odbioru dotyczące zakupu zautomatyzowanej linii technologicznej do rozkroju i spajania deszczułek (26.10.2023)

W dniu 26 października 2023 pomiędzy DOMEL MEBLE PODŁOGI (kupujący) a firmą PENNY-DOBROSZYCE Sp. z o.o. (wykonawca) doszło do podpisania Protokołu Uruchomienia, Szkolenia i Przekazania kolejnego etapu realizacji projektu. Etap ten dotyczy wykonania zadania pod nazwą: „Zautomatyzowana linia technologiczna do rozkroju i spajania deszczułek”– 1 szt.” Linia została dostarczona, zamontowana oraz wykonano próby produkcyjne. Poniżej kilka zdjęć z realizacji w/w zadania.

Conclusion of the works and signing of the acceptance protocol concerning the purchase of the automated process technical line for cutting and bonding of wood pieces (26.10.2023.)

On October 26th, 2023, a start-up, training and transfer protocol was signed between the company DOMEL MEBLE PODŁOGI (Purchaser) and the company PENNY-DOBROSZYCE sp. z o. o. (Contractor) concerning the conclusion of a further project stage. This stage concerns the performance of the task entitled ‘Automated process technical line for the cutting and bonding of wood pieces – 1 pc.’ The line was delivered, installed, and trial production runs were carried out. Below there are some photographs from the performance of this task.

Mobirise Website Builder

8. Wykonanie zadania przez partnera w Norwegii pod nazwą: „Usługi doradcze dotyczące optymalizacji produktu” oraz wydanie raportu końcowego (15.11.2023)

W powyższym działaniu czynności partnera polegały na:
1. Uczestnictwo w dostarczeniu przez spółkę Domel Meble Podłogi testowej partii przemysłowej mozaiki parkietowej.
2. Nadzorowanie przebiegu przesyłki na trasie od producenta z Kępna do Oslo. A także organizacja zmagazynowania testowej podłogi.
3. Wyszukanie jednostki lub osoby chętnej do udostępnienia pomieszczenia w celu położenia testowej podłogi. Oraz spotkania i rozmowy z wyszukaną osobą w Oslo, celem objaśnienia zasad całego prowadzonego projektu a także celu jaki zamierza się osiągnąć.
4. Wyszukanie firmy/osoby/fachowca, którego zadaniem było przetransportowanie zmagazynowanej wcześniej testowej podłogi w miejsce gdzie ma ona być położona oraz co ważniejsze jej profesjonalne zgodnie ze sztuka budowlaną i zaleceniami Spółki Domel położenie wraz z pracami pomocniczymi i w dalszej części wykonanie badań oraz testów temperaturowych a także wilgotnościowych.
5. Nadzorowanie w/w prac budowlanych oraz wykonywanie dokumentacji fotograficznej w trakcie prac a także stały kontakt z osobą, która udostępniła swe pomieszczenie.
6. Organizacja w dniu 06.11.2023 wizyty roboczej polegająca na spotkaniu w miejscu położenia testowej podłogi z delegatami spółki Domel Meble Podłogi.
7. Wydanie raportu końcowego z powyższych działań, datowanego na dzień 15.11.2023
Powyższe zdanie uznaje się jako pozytywnie wykonane i zakończone a wydany raport zostanie przekazany do dalszych prac jednostce naukowej, którą będzie: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa, Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym.Performance by the Norwegian partner of the task: „Advisory services concerning product optimisation” and the issue of a final report (15.11.2023.).

For the purpose of this task, the activities of the Partner company encompassed:
1. Participation in the delivery of a test batch of an industrial parquet mosaic floor by the company Domel Meble Podłogi.
2. Oversight of the transport of the shipment from the manufacturer in Kępno, Poland, to Oslo, Norway, as well as arrangement of warehousing of the test floor.
3. Search for an entity or person willing to provide premises to lay out the test floor, as well as meetings and discussions with the sought person in Oslo in order to clarify the rules behind the project as well as the objective to be achieved.
4. Search for a company/ person/ professional to be tasked with transporting the previously stored test floor to the location where it is to be laid, and more importantly, laying of the floor in a professional manner, in line with the rules of the art of construction and the recommendations of Domel including auxiliary works, and, subsequently, performance of inspections, temperature as well as humidity tests.
5. Oversight of the indicated construction works and creation of photographic documentation during the works, as well as permanent contact with the person providing their premises.
6. Arrangement, on 06.11.2023., of a working visit entailing a meeting at the point of construction of the test floor, with Representatives of the company Domel Meble Podłogi.
7. Issue of a final report from the indicated activities, dated 15.11.2023.
The above task is deemed to have been performed and concluded positively, with the report to be transferred for further work to a scientific body, namely the Warsaw University of Life Sciences, the Institute of Wood Sciences and Furniture, the Department of Technology and Entrepreneurship in the Wood Industry.

Mobirise Website Builder

9. Wizyta robocza w Norwegii Oslo (05 – 07.11.2023)

W dniach 05-07.11.2023 odbyła się robocza wizyta Delegatów Spółki Domel Meble Podłogi w Oslo. Podczas wizyty obecny był partner z Norwegii a zadaniem Delegatów było:

1. Sprawdzenie działań partnera w Norwegii dotyczących wszelkich czynności mających doprowadzić do ułożenia testowej podłogi w Norwegii. A także weryfikacja w miejscu jej położenia jakości i dokładności wykonanych prac budowlanych oraz sprawdzenie wilgotności testowanej podłogi a także kontrola wizualna wykonanych prac. Wizyta ta miała miejsce w dniu 06.11.2023 gdzie sporządzono dokumentację fotograficzną i notatki własne. Delegaci stwierdzili, iż zadanie wykonane jest prawidłowo.
2. Kolejnym etapem wizyty roboczej były spotkania z potencjalnie zainteresowanymi współpracą firmami z terenu Norwegii. Spotkania te zostały zaaranżowanie przez partnera z Norwegii. Podczas spotkań zaprezentowano nowy produkt oraz pozostałe wyroby spółki. Jako potwierdzenie chęci nawiązania współpracy było podpisanie listów intencyjnych z dwoma firmami (potencjalnymi kontrahentami). Doszło do tego w dniu 06.11.2023r.
3. Ostatnim etapem wizyty roboczej było spotkanie w sklepie z podłogami w centrum Oslo. Jest to sklep z ugruntowana pozycją i tradycją. Także w spotkaniu uczestniczył partner Spółki z Norwegii. Spotkanie to odbyło się w dniu 07.11.2023.r


Working visit to Norway, Oslo (05. – 07.11.2023.)


On 05.-07.11.2023., Representatives of the company Domel Meble Podłogi made a working visit to Oslo, Norway. The Norwegian partner was present during the visit, and the Representatives had the following tasks:

1. Inspect operations of the partner in Norway with respect to all activities aimed at laying out a test floor in Norway. Local site inspection at the place of its installation to check the quality and precision of the performed construction work, and an inspection of the humidity of the test floor, as well as a visual inspection of the performed works. This visit took place on 06.11.2023., with photographic documentation and notes created. The Representatives concluded that the task was performed correctly.
2. A further stage of the working visit were meetings with Norwegian enterprises potentially interested in cooperation. These meetings were arranged by the partner from Norway. During the meetings, the new product as well as other products of the Company were presented. As confirmation of the will to commence cooperation, letters of intent were signed with two companies (potential business partners). This took place on 06.11.2023.
3. The last phase of the working visit was a meeting at a floor store in central Oslo. This is a store with a solid market position and rich in tradition. The Company’s partner from Norway also participated in this meeting. It took place on 07.11.2023. 

Mobirise Website Builder

10. Wykonanie zadania pod nazwą: „Prace rozwojowe w zakresie optymalizacji technologii produkcji mozaiki przemysłowej” oraz wydanie raportu tego dotyczącego, przez jednostkę naukową: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa, Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym (25.03.2024)


W powyższym zadaniu czynności jednostki naukowej SGGW Wa-wa polegały na:

1. Oddelegowaniu zespołu badawczego celem przeprowadzenia badań własnych oraz audytów w siedzibie Beneficjenta (Sp-ka Domel Meble Podłogi) oraz u dostawcy linii technologicznej (Penny-Dobroszyce). Zadaniem jednostki naukowej były oględziny nowej zautomatyzowanej linii technologicznej do rozkroju i spajania deszczułek oraz badania nowego produktu uzyskanego na w/w linii technologicznej.
2. Zespół badawczy w pierwszej kolejności przeprowadził w siedzibie SGGW Wa-wa, rozmowy dotyczące projektu i powierzonego zadania z udziałem przedstawiciela Beneficjenta (Domel Meble Podłogi) oraz z udziałem Partnera Beneficjenta z Norwegii (Perfect Connection).
3. Zespół badawczy przyjął jako materiał pomocniczy zapisy raportu końcowego z dnia 15.11.2023 opracowanego przez Partnera z Norwegii (Perfect Connection). Następnie przystąpiono do dalszych prac, które polegały na:
a. nadzorowaniu w siedzibie Beneficjenta (Domel Meble Podłogi) pracy nowej linii technologicznej a także procesu produkcji,
b. przeprowadzeniu w siedzibie SGGW Wa-wa testów badawczych uzyskanego produktu na nowej linii oraz zastosowanego kleju i materiałów pomocniczych,
c. analiza pozyskanej wiedzy, dalsze doradztwo i wyciągnięcie wniosków.
4. Wyniki powyższych prac badawczych zostały opisane w wydanym przez SGGW Wa-wa raporcie o nazwie „Raport z przeprowadzonych prac rozwojowych z zakresu optymalizacji technologii produkcji mozaiki przemysłowej” z dnia 20.03.2024

Performance of the task entitled: „Development work in terms of optimisation of the product of industrial floor mosaic” and release of the report on the subject matter by the following scientific facility: Warsaw University of Life Sciences, Institute of Wood Sciences and Furniture, Department of Technology and Entrepreneurship in the Wood Industry (25.03.2024.).

Within the scope of the indicated task, activities of the scientific facility being the Warsaw University of Life Sciences entailed:

1. Assignment of a research team to conduct own research and audits at the seat of the Beneficiary (the company Domel Meble Podłogi) and at the process technical line supplier (Penny-Dobroszyce). The task of the scientific facility was to conduct an inspection of the new automated process technical line for cutting and joining of wood pieces as well as tests of the new product acquired using the indicated process technical line.
2. The research team fist conducted at the seat of the Warsaw University of Life sciences discussions concerning the project and the contracted task with participation of the Beneficiary (Domel Meble Podłogi) and with participation of the Beneficiary's Partner from Norway (Perfect Connection).
3. The research team accepted as auxiliary material records of the closing report of 15.11.2023. developed by the Beneficiary's Partner from Norway (Perfect Connection). Then, further work commenced, entailing:
a. oversight at the Beneficiary's seat (Domel Meble Podłogi) of operation of the new line and of the production process,
b. performance at the seat of the Warsaw University of Life sciences research tests of the product achieved thanks to the new line and the utilised adhesive and auxiliary materials,
c. an analysis of the acquired knowledge, further advisory services and conclusions.
4. The results of the conducted research work were included in the report of the Warsaw University of Life Sciences entitled „Report from the conducted development work entailing the technology optimisation of the industrial mosaic production process” of 20.03.2024. W dniach 05-07.11.2023 odbyła się robocza wizyta Delegatów Spółki Domel Meble Podłogi w Oslo. Podczas wizyty obecny był partner z Norwegii a zadaniem Delegatów było: